banner6

banner50

banner53

banner5

banner51

banner52

Zonguldak Özel Halk Otobüsü hattı ihaleye çıkıyor… İşte o tarih!

Zonguldak Belediyesi, 18 Özel Halk Otobüsü hattını 10 yıllığına kiraya vereceğini duyururken İhalenin 19 Nisan 2022 Salı günü Saat 14.00’de Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacağını duyurdu.

Genel 28.03.2022, 17:19
Zonguldak Özel Halk Otobüsü hattı ihaleye çıkıyor… İşte o tarih!

İşte İhale İlanı
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
1.    İhale Amaç Ve Kapsamı:
Zonguldak Belediyesi uhdesinde bulunan şehir içi toplu taşıma işinde özel halk otobüsü çalıştırılması konusunda gerçek ve /  veya tüzel kişilerin iştirakleriyle “18 HATTIN 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ” işidir. 
1. İhale Usulü, Tarihi ve Yapılacağı Adres:
İhale,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca,  37 ila 43 üncü maddelerde belirtilen kapalı teklif usulü (artırma) ile 19.04.2022  tarihinde Salı günü  Saat 14:00’ te Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda  yapılacaktır.
1. Muhammen bedel , Geçici teminat Tutarı ve Kati teminat Oranı :
10  yıllık muhammen bedel 358.500,00 TL. olup; geçici teminat 10  yıllık muhammen bedelin %3’ü olan 10.755,00TL’dir. Kati teminat ise  10  yıllık ihale bedelinin %6’sıdır.
1. İşin süresi :
İşin süresi, işe başlama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren on (10) yıldır.
1. İhale dokümanı Zonguldak Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nde  görülebilir. İhaleye teklif verecek istekliler, İdarece onaylı ihale dokümanını ( idari ve teknik şartnameyi ) İşletme Müdürlüğü’nden  1000,00- (bin)TL karşılığında satın alabileceklerdir.
 
2.    Yeterlilik belgesi için başvuru :
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve/ veya tüzel kişiler; bir dilekçe ile müracaat ederek bu ihaleye  ilişkin  idari ve teknik  şartname hükümlerine göre şehir içi toplu taşımacılık faaliyetinde bulunmak istediğini beyan edecek ve  bu müracaat dilekçesi ile ekinde şartnamede  istenen ( aşağıda listelenen ) belgeleri, Yeterlilik Komisyonu’na sunulmak üzere   11.04.2022 tarihinde Pazartesi  günü  saat 17:00’ye kadar İşletme Müdürlüğü’ne  teslim edeceklerdir.   
1.Yeterlilik Komisyonu’na Sunulması Gereken Belgeler:
İhaleye, sadece Yeterlilik Komisyonu tarafından ihaleye katılmaya yeterli görülenler katılabilecektir.
İstekli  müracaat dilekçesi ekinde,  ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış aşağıda sıralanan ve  istenen nitelikteki   belgeleri ibraz edecektir:

1- Gerçek kişiler için işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından  tasdikli imza sirküleri, tüzel kişilik adına  müracaat ediliyorsa tüzel kişilik adına müracaatta  bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter  tarafından tasdikli yetki belgesi  ile noter  tasdikli imza sirküleri.

2- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi ve  Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.  Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne  veya Şirket ortaklarından birine  ait   nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

3- Adli sicil sabıkasızlık kaydı ( Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne veya Şirket ortaklarından birine ait  olacaktır.)

4- Kanuni ikametgahını gösteren belge (Katılımcının tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin  adresini gösterir belge )

5- Yeterlik Komisyon kararına ilişkin tebligatların, belirtilen elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi

6-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a ) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,    odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b ) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi 

7 – İlk ilan tarihinden sonra alınmış sigorta prim borcu olmadığına dair  resmi belge ,

8- İlk ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu  olmadığına dair  resmi belge ,

9- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Zonguldak Belediye Başkanlığı’na ( vergi, resim, harç, su, kira, masraf,  vs.) borcu olmadığına dair belge;

10-İhaleye konu tek grupta bulunan tüm hatlarda kullanılacak otobüslerin idari ve teknik şartnamede aranan şartları taşıyacağını, otobüslerin işe başlama tarihi itibari ile 0-10 (10 dahil) yaş aralığında olacağını,  ihaleye konu hatlarda kullanılacak otobüslerden en az 5 otobüsün kendi öz malı olacağını ve diğer otobüslerin nasıl temin edilebileceğini gösteren beyan ve taahhüdünü içeren yazılı belge.

Sunulacak belgeler, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine işin adı ve Yeterlilik Komisyonuna sunulacak belgeler olduğu ve müracaat edenler adı soyadı, unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, telefon numarası ve bildirim yapılacak e-posta adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri müracaat edenler tarafından imzalanır ve mühürlenir ve İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Yeterlilik Komisyonu gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, tüm isteklilere sonuç hakkında bildirimde bulunacaktır. Yeterlilik Komisyonu tarafından alınan  karar, nihai ve kesin olup; bu  nihai ve kesin karar ilgililerin elektronik posta adresine en geç 14.04.2022 tarihinde Perşembe günü saat 17:00’ye kadar bildirilecek, yapılan bu bildirimle ilgililer nihai ve kesin olan  kararı öğrenmiş sayılacaklardır.

Ayrıca Komisyon tarafından  hazırlanan  isteklileri listeleyen  ve durumlarını bildiren tutanak, kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar  Belediye Encümeni’ne teslim edilecektir. 
Yeterlilik belgesi alamayanlar, ihaleye katılamazlar.
1.    Tekliflerin Verileceği Yer ve Saat:
Yeterlilik Komisyonu kararı ile ihaleye katılmaya yeterli görülenler 19.04.2022 tarihinde Salı  günü  saat 12.00 ‘ye kadar  ihale konusu iş için  kapalı ve ağız kısmını bizzat kendilerinin kapattıkları içerisinde  şartnamede de yer alan aşağıdaki belgelerin ve iç zarfın bulunduğu imzalı, kaşeli  dış zarfı  İşletme Müdürlüğü’ne teslim edecektir.
Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar ihaleye iştirak edecek olan istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.
1.    İhale Komisyonu’na Sunulmak Üzere, İşletme Müdürlüğü’ne Teslimi  Gereken Belgeler:
DIŞ ZARFTA BULUNACAK BELGELER
1.    İç zarf (teklif mektubu)
2.    Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya  süresiz teminat mektubu.
3.    Yeterlilik Komisyonu tarafından verilen Yeterlilik belgesi .
4.    Teklifte bulunan kişinin gerçek kişi olması halinde, işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter  tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri
5.    Tüzel kişilik adına  iştirak ediliyor ise, tüzel kişilik adına teklifte  bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile noter  tasdikli imza sirküleri.
6.    İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tarafından işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte tasdik edilmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
7.    İhale  kapsamında yapılması gereken tebligatların, elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi
8.    Kendi malı olacağı taahhüt edilen otobüslerden 5 aracın trafik sicilinde,  sözleşme tarihi itibari ile  haciz, rehin, satış vaadi  vb.gibi  hiçbir  takyidat  olmayacağına dair taahhütname
1.    Kendi malı olacağı taahhüt edilen,  hakkında otobüs uygunluk belgesi düzenlenecek olan otobüslerden 5 otobüsün (teknik şartnamede tanımlanan en yüksek kapasiteli ve en yüksek model yılı olan) trafik siciline,  Belediye Başkanlığı lehine rehin hakkı tesis edileceğine dair taahhütname.
İstenen belgelerle ilgili tüm masraflar isteklilere aittir.

İÇ ZARFTA BULUNACAK BELGE

İç zarfta bulunacak teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, İhale konusu kiralamaya esas belirlenen muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunlu olup; şartnamenin 9. maddesinde ve 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen özelliklere haiz nitelikte olması gerekmektedir.

10)  İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve  uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Zonguldak Belediyesi uhdesinde bulunan şehir içi toplu taşıma işinde özel halk otobüsü çalıştırılması işini ihale edecek.
19 Nisan 2022 Salı günü Saat 14.00’de Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca, 37 ila 43 üncü maddelerde belirtilen kapalı teklif usulü (artırma) ile gerçekleştirilecek ihale sonucunda 18 hat 10 yıllığına kiraya verilecek.

Kaynak: ELMAS TV
Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 30 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Çorum FK 6 13
2. Anagold 24Erzincanspor 5 13
3. Menemen FK 6 12
4. Bitexen Düzcespor 5 10
5. Hes İlaç Afyonspor 5 10
6. Şanlıurfaspor 6 10
7. Amed Sportif Faaliyetler 6 9
8. Batman Petrolspor 5 9
9. Somaspor 6 8
10. Arnavutköy Bld. Gençlikspor 6 8
11. Tarsus İdman Yurdu 6 7
12. Esenler Erokspor 6 7
13. Bursaspor 5 6
14. İnegölspor 5 6
15. Isparta 32 Spor 6 6
16. Ankaraspor 6 6
17. Eşin Group Nazilli Belediyespor 6 3
18. Sivas Belediyespor 6 2
19. Bayburt Özel İdarespor 6 1
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1