30 bin parsel tescil edilerek, 54 bin hak sahibi belirlendi 30 bin parsel tescil edilerek, 54 bin hak sahibi belirlendi

Baro başkanından yapılan açıklamada şöyle denildi; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, baroları Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek örgütü olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda barolar ve buna bağlı avukatlar yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil etmektedirler.
 
Savunma kavramı dar anlamda anlaşılmayıp geniş olarak yorumlanmalıdır. Temel insan hakları başta olmak üzere kamu vicdanını yaralayan ve adalet duygusunu zedeleyen tüm olay ve eylemlerde baroların görevi dezavantajlı grupların haklarının gözetilmesini tüm toplum ve yurttaşlar adına sağlamaktır.
 
Ülkemiz genelinde düzensiz göç sonucunda göçmenlerin yaşadığı hak ihlalleri, kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırılma koşullarının angarya boyutuna ulaşması göz önüne alındığında Sayın Mahkemenizin önündeki olayın tek bir kişinin mağduriyetine sebep olan ve yaşam hakkını elinden alan bir olay olmadığı ortadır.
 
Kaldı ki olay Zonguldak Taş Kömürü Havzasının en önemli problemlerinden biri olan kaçak ocakta meydana gelmiştir. Olayın kayıt dışı ocak işletmesinde meydana gelmesi ve müteveffanın hiçbir sosyal güvencesi bulunmaması vahameti daha da arttırmaktadır. Bilindiği üzere taş kömürü stratejik bir enerji kaynağı olup tüm işletme ruhsatları Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü eliyle devlet uhdesindedir. Devletin uhdesinde olan ve kamu malı olan taşkömürünün kaçak olarak çıkartılması, işlenmesi ve pazarlanması açıkça yasaya aykırı olduğu gibi burada meydana gelen her türlü olaydan bizzat ve birinci derecede devlet sorumludur.
 
Bahsi geçen eylem başta Zonguldak Taş Kömürü Havzamız ve tüm ülkemiz genelinde kangren haline gelmiş sorunların bir sonucudur. Bu nedenle bu yargılama sonucunda verilecek kararın bir ders olması gerekliliği dikkate alındığında Sayın Heyetinizin üzerinde tarihi bir sorumluluk olduğu aşikardır.
 
Sayın Mahkemenizce bilindiği üzere suçtan zarar gören kavramı sadece mağdur ile eşitlenmemelidir. Korunması geren haklı çıkar sahipliği şeklinde geniş yorumlanmalıdır. Bu sebeple Zonguldak Barosunun katılma talebinin kabulünü Sayın Heyetinizden önemle talep ediyoruz.

(Haber-Ercan Demir)