ZONGULDAK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNERİLERİ

Kentsel Dönüşüm olarak bilinen düzenlemeler 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kanun yerel yönetimlere büyük yetkiler tanımaktadır. Öyle ki, kanunun 3. Maddesi 3. Fıkrasına göre “Bakanlığın talebi üzerine; 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanun ve 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler de dâhil olmak üzere, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 189 ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.” Burada idare “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini” ifade etmektedir.

Yine kanunun 6. Maddesi 5b) fıkrasında Bakanlık “riskli alanlarda bulunan taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya”, 6. Fıkrada “riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya” yetki sahibidir.

Okuyucularımız için özetlemek gerekirse, Belediyeler Bakanlıkla işbirliği yaparak kamu idarelerine tahsisli olup da ihtiyaç duydukları alanları kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine bedelsiz tahsisini isteyebilirler. 6. Maddeye göre de riskli alanlarda yaşayan vatandaşlar trampa yoluyla kendi mülkiyetlerinden başka alanlara taşınabilirler.

Zonguldak’ta kentsel dönüşüm yasasının bu maddeleri, bugüne kadar maalesef işletilmemiş ya da işletilememiştir. Oysa kentin göbeğinde sayılabilecek On Temmuz, Karaelmas, Çaydamar ve Soğuksu Dereiçi (hatta soğuksunun tamamı bile) yerleşimleri kentsel planlamadan uzak, sağlıksız yapılarla dolu derme çatma bir görünümdedir. Bu bölgelerin sağlıklı bir kentsel planlamaya tabi tutularak kısa sürede cazibe alanlarına dönüştürülmesi ve Zonguldak’ın yaşam kalitesinin arttırılması mümkün olabilir. İyi bilindiği üzere Zonguldak’ın değişik yerlerinde kamu kurumlarımızın atıl durumda bulunan alanları bulunmaktadır. Bu alanlar, Madde 3 kapsamında Bakanlıktan bedelsiz olarak istenebilir ve Madde 6 kapsamında yine Bakanlıktan bu alanlar için kentsel plan hazırlaması istenebilir. Hazırlanan planlar uygulamaya geçirildikçe yine Madde 3’de sözü edilen trampa yetkisiyle, yukarıda sözü ettiğimiz mahallerde yaşayan vatandaşlarımız etap etap bu yeni yerleşimlere taşınıp, daha rahat bir yaşam alanlarına kavuşturulabilir. Onlar taşındıktan sonra boşalttıkları alanlar da yine kentsel dönüşüm kapsamında parkları bahçeleri, yaşam alanları ve konutları ile Zonguldak’a değer üstüne değer katılabilir.

Haydi bakalım başkan adaylarımız fikir bizden uygulamak sizden. 31 Mart sonrası işiniz zor ona göre, takipte olacağız :) Eee hocam sen de çok oluyorsun diyebilirsiniz! Ama ne yapalım, göreve talip olan sizsiniz biz değil! Hamama giren terlermiş, öyle değil mi?

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nesrin sagir
Nesrin sagir - 4 ay Önce

Yasa iyide uygulamaya bakmak lazım oturduğun yer çok stratejik oradan bahsettigin nedenleri var sayıp başka bir yere nakil of ki of