Kuradan çıkanları bekleyen sağlık şartları neler? Hiç ummadığınız bir nedenden elenebilirsiniz...

Kuradan çıkanları bekleyen sağlık şartları neler? Hiç ummadığınız bir nedenden elenebilirsiniz...

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak ve kuradan çıkan 1000 pano ayak üretim işçisi adaylarının başvuruları aşladı. Sabah erken saatlerde TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluşturarak, kayıtlarını yaptıran işçi adayları 50'şer kişilik gruplar halinde sağlık kontrolüne gönderilecek. İşçi adaylarından aranacak sağlık şartları şu şekilde.

YERALTINDA PANO AYAK ÜRETİM İŞİNE YENİ ALINACAK PERSONELDE ARANILACAK SAĞLIK ŞARTLARI
Bu bölüm “20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
kurallarına uygun olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu “Yeraltı Üretim Panolarının” koşulları
göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

1. Boy ve vücut ağırlığı arasındaki oran: Vücut Kitle İndeksi (Body Mass Index, BMI)
ideal bilimsel verilere göre hesaplanarak, boy en düşük 1,55 m, en fazla 1,90 m olmak üzere,
endeks 23–30 arasında olmalı, 23’den aşağı ve 30’dan yukarı olmamalıdır. BMI=Ağırlık (Kg
olarak)/Boy2 (m2)

2. Göz ve gözle ilgili yapıların, görme fonksiyonunu etkileyecek, yapısal ve
fonksiyonel kalıcı hastalıkları olmaması kaydıyla, “Excimer Lazer tedavisi dışında”,
müdahaleli tedavi ile intra oküler lens ya da başka protetik araçla ya da gözlükle
düzeltilmeden, çıplak gözle her iki gözle de görmenin “8/10” ya da daha büyük olması, renkli
görme, görme alanı ve periferik görme defekti olmaması gerekir.

3. Kulak kepçesinin total kaybı ve/veya dış kulak yolunun tam kapalılığı, Timpano
plasti, Cochlear implant ve her çeşit internal veya eksternal işitme cihazı kullanımı gibi
patolojik yapı ve kalıcı müdahaleler olmaması; “hava yolu” ile ölçüm ve konuşma frekansları
olan, 500 – 1000 – 2000 Hz lerin ortalaması esas alınmak kaydıyla; işitmenin her iki kulakta
da 30 dB (A) veya daha küçük olması gerekir.

4. Solunum Sisteminin; KOAH, Astım, Bronşiale ileri derecede; toraks, diafragma ve
parankim patolojileri olmaması kaydıyla; PA akciğer grafisinde, tek veya iki taraflı apikal
toplam 10 mm yi geçmeyen, sinüslerde kısmi effüzyon yapmış, nonspesifik lezyonların
varlığı durumunda; fizik muayenede ronküsler dışında bulgusu olmaması, SFT’de FVC % 80
ve üzeri, FEV-1 % 60 ve üzeri, FEF % 25-75: 3,5 lt/s (% 50’nin üzeri) olması ve
sedimantasyonun 20 mm/h den yüksek olmaması ya da mild obstrüktif ve/veya mild restrüktif
bozukluk dışında solunum sistemi patolojisi olmamalıdır. PA akciğer grafisi normal ise SFT
normal olmalıdır. (FVC % 80 ve üzeri, FEV-: % 80 ve üzeri).

5. Fonksiyonel üfürümler, fizyolojik kardiomegali ve tedavisi yapılmış veya mümkün
varikoz venler dışında; fizik, laboratuar ve radyolojik bulgu veren, kardiovasküler sistem ile
ilgili doğumsal ve/veya sonradan oluşmuş herhangi bir patolojisi olmamalıdır.

6. Önceden; hiçbir sekel bırakmadan iyileşerek geçirilmiş, appandektomi, peptik ülser,
bilateral de olsa nüks olmayan ve greft kullanılmadan örtülmüş inguinal vs. herniler,
kolesistektomi, hemoroid anal fissür ve anal fistüller dışında ana sindirim organlarının ve
dişler dışındaki yardımcı sindirim organlarının, fonksiyonel ve/veya anatomik, doğumdan
ve/veya sonradan olma patoloji olmamalıdır. 

7. Eksremitelerin; sayı noksanlığı, boy kısalığı, anatomik pozisyondan sapan
malunion, pulpa – tırnak ve DİF eklemin distalinden olan falanks kaybı dışındaki el ve ayak
parmak kayıpları ve atrofi olmamalıdır. Kot, skapula ve klavikulanın deformite ve fonksiyon
kısıtlılığı yapmış defektleri olmamalıdır. Baş iskeletinde kemik defekti ve/veya görünümde
aşırı bozukluk yaparak kaynamış kafa ve yüz kemik patolojisi olmamalıdır. Vertebra kırığı,
opere veya non opere disk hernisi, kifoz, lordoz ve skolioz, gibi omurga deformiteleri
olmamalıdır. SFT bozukluğu yapmamış pektus karinatus ve pektus ekskavatus dışında göğüs
deformitesi olmamalıdır. Hafif pesplanus, X-bain, O-bain, Koksa-genu varus ve valgus
dışında, ileri kalça, diz ve ayak yapı ve pozisyon anomalisi olmamalıdır. Eklem yapı ve
fonksiyonları tam olmalıdır. Fonksiyonları etkilememiş dahi olsa vida, çivi veya plakla
internal tespit yapılmış herhangi bir kemik veya yumuşak doku hastalığı bulunmamalıdır.

8. Endokrin sistem organlarının görünüm ve/veya fonksiyonları ile ilgili, diğer organ
ya da sistemlerin, anatomik ve/veya fonksiyonel yapılarını etkilemiş, doğuştan veya sonradan
oluşmuş patolojisi olmamalıdır.

9. Nevüsler, omuz, dirsek, kalça, diz, el ve ayak bileği eklemleri ve omurga ile ilişkili
olmamak kaydıyla % 20’den fazla yüzeyi aşmayan, sadece epidermisle sınırlı, yüzeyel
keloidle de olsa iyileşmiş yanık skarları dışında, ilgili bölgede fonksiyon veya postür
bozukluğu yapmış veya yapabilecek deri lezyonları olmamalıdır. Yüzeyel mikozlar geçirilmiş
viral veya bakteriel dermatoz skarları, vitiligo, pitriasis versikolor ve ichtiozis dışında, akut
veya kronik sık nüks görülen ve kesin tedavisi olmayan, psoriasis, kontak dermatit, pemfigus
ekzama gibi deri ve deri ekleri patolojisi olmamalıdır.

10. Nörolojik sistemle ilgili hareket, kuvvet, beceri, duyu, denge ve refleks
değişikliklerine neden olmuş doğuştan ve/veya sonradan olma patolojileri olmamalıdır.

11. Tansiyon, sistolik: 95–145, diyastolik: 55–100 mm Hg aralığında olmalıdır. Nabız
50/dk’nın altına inmemeli ve 120/dk’nın üzerine çıkmamalı, PAT dışında ritim bozukluğu
olmamalıdır.

12. Anamnezinde psikolojik veya psikiyatrik tedavi olmuş veya süren hastalık
hikâyesi olmamalıdır. Epilepsi gibi nöropsikiyatrik, alkol ve madde bağımlılığı gibi psiko

geriliği olmamalıdır. (Hastalığını saklamış olup, tesbiti işe giriş muayenelerinde mümkün
olmayanların 1 yıl içerisinde tesbiti, iş akdinin sona erdirilmesini gerektirir).

13. Epispadias, hipospadias, üro/nefro litotomi, orşi/epididim ve varikosel/hidrosel
gibi operatif veya non operatif patolojiler dışında Üro-Genital sistem patolojisi olma malıdır.

14. Doğuştan ve/veya sonradan ortaya çıkmış genetik, sistemik, kronik enfeksiyöz
ve/veya organ spesifik immünolojik ve/veya idiopatik süregen veya sekelsiz geçirilmiş dahi
olsa herhangi bir hastalığı olmamalıdır.

15. Herhangi bir organ veya sisteme ait, malign ve/veya pre malign olarak bilinen,
lezyon ya da hastalığı olmamalıdır.

ELMAS TV

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 17:57
YORUM EKLE
YORUMLAR
Esra
Esra - 1 yıl Önce

Almamak icin neler de eklemisler????

SIRADAKİ HABER